Karrier

Nyitott pozíciók

Gépkezelő munkatárs

Keressük új gépkezelő munkatársunkat, Budapest és Pest megye területére!

Megbízható, stabil munkahelyet keresel? Van már gépkezelői tapasztalatod? Mobilis vagy, nem okoz gondot a változó helyszíneken történő munkavégzés? Gyere és csatlakozz csapatunkhoz!

Budapesti székhelyű, több mint 16 éve stabilan működő építőipari cégünk keresi szakképzett, tapasztalt gépkezelő munkatársát!

Mit várunk el tőled?

  • Rendelkezz gépkezelői tapasztalattal
  • Légy mobilis, egész Pest megye és Budapest területén történik a munkavégzés
  • Rendelkezz B kategóriás jogosítvánnyal
  • Pontos, megbízható és önálló munkavégzés
  • Terhelhetőség
  • Előny: C kategóriás jogosítvány

Mit kínálunk számodra?

  • Teljes munkaidő, alkalmazotti jogviszony
  • Lehetőség van akár heti bérkifizetésre is

Jelentkezés

A mező kitöltése nem kötelező. A mezőben van lehetősége szöveges tartalmat is feltüntetni.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Neve: Molnár-ház Kft.
Cím: 1182 Budapest, Mályinka utca 6.
Adatkezelő képviselője: Molnár Ádám
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: infoa@molnarkert.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja
2.1 Új munkaerő kiválasztása az Adatkezelő számára:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre:
• Név
• Email cím
• Telefonszám
• Tanulmányai, iskolai végzettsége, végzettséget igazoló dokumentumok, és azok azonosítói
• Hobbija, érdeklődési köre
• Referenciái,
• Korábbi munkáltatói és az ott betöltött pozíciója
• Külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte
• Arckép

2.2 Ajánlatkérő és Adatkezelő kapcsolatfelvételének biztosítása:

Az adatkezelés célja az Adatkezelővel történő kapcsolat létesítése, ajánlatkérés és ajánlatadás céljából.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre:
• Név
• Email cím
• Telefonszám
• az Érintett által csatolt egyéb dokumentum (fotó, rajz, tervrajz)

3. Érintettek köre
A www.molnarfoldmunka.hu weboldalon vagy az info@molnarkert.hu email címre elküldött, vagy az Adatkezelő által valamely nyilvános állashirdetési portálon feladott álláshirdetésre jelentkezők, valamint ajánlatkérők akik az önéletrajzukat és egyéb kapcsolódó dokumentumaikat, személyes adataikat az Adatkezelő számára eljuttatják.
4. Az adatkezelés időtartama
• A hozzájárulás visszavonásáig
vagy
• A toborzási eljárásban meghirdetett állás betöltését követő próbaidő lejáratáig, de legkésőbb az alábbi definíció szerint:
o a toborzási folyamat lezárását követő 6 hónapig minimálisan megőrzi az Adatkezelő a beküldött önéletrajzokat.
vagy
• az Ajánlatkérő és Adatkezelő között létrejövő vállalkozási jogviszony időbeli hatályáig, de legkésőbb az azt követő garanciális/jótállási időszak végéig őrzi meg.
vagy
• vállalkozási jogviszonyra irányuló megállapodás hiányában, az ajánlatadási folyamat lezárást követő 6 hónapig minimálisan megőrzi az Adatkezelő az ajánlatkérés során megadott személyes adatokat.

Az önéletrajzok és ajánlatkérések selejtezését az Adatkezelő évente 2 alkalommal: március 01-én és szeptember 01-én végzi. A selejtezést az Adatkezelő a 6 hónap letelte után a két dátum közül az első alkalommal végzi el.

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során nem vesz igénybe vele szerződött adatfeldolgozót.
6. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

7. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása.

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg.

9. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

10. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
12. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

12.1 A tájékoztatás költsége

Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat – elektronikus formában történő tájékoztatási igény esetén - díjmentesen biztosítja.
A papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége felszámításra került.

12.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
12.3 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

13. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: (06-1) 391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Hatálybalépés dátuma: 2023.04 16.
mf wslogo

Gépi földmunka, tereprendezés, munkagép bérbeadás gépkezelővel, verhetetlen áron Budapesten és Pest megyében!